Kancelaria Notarialna
Notariusz Renata Ciastoń

Lex Est Quod Notamus

NOTARIUSZ

Renata

Ciastoń

Aleja Kołłątaja 40
42-500

Będzin

tel.:
(32) 267 83 86
(32) 267 52 64
(32) 762 19 97
fax.:
(32) 762 19 97
www:
RenataCiaston.notariusz.pl
Godziny pracy:
 • poniedziałek: 9:00 - 18:00
 • wtorek: 9:00 - 17:00
 • środa: 9:00 - 17:00
 • czwartek: 9:00 - 17:00
 • piątek: 8:00 - 15:00

DOKUMENTY

Osoby będące uczestnikami czynności notarialnych muszą posiadać przy dokonaniu czynności i okazać notariuszowi ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Jeśli strona aktu notarialnego będzie działała przez pełnomocnika konieczne jest także przedłożenie pełnomocnictwa.

Przed podpisaniem aktu notarialnego należy do Kancelarii dostarczyć dokumenty niezbędne do jego sporządzenia, a także podać informacje precyzujące szczegóły czynności, która ma zostać objęta aktem notarialnym.

Poniżej podajemy spis podstawowych dokumentów i informacji niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego. Nie można jednak wykluczyć, że po analizie dokumentów dostarczonych do Kancelarii zaistnieje konieczność ich uzupełnienia.

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

 • odpis zwykły księgi wieczystej lub numer księgi prowadzonej w systemie informatycznym,
 • podstawa nabycia, na przykład: wypis aktu notarialnego obejmujący umowę nabycia działki (np. umowę sprzedaży, darowizny, o dział spadku, zniesienie współwłasności, dożywocie), prawomocne orzeczenie sądu na podstawie którego została nabyta działka (np. o zasiedzeniu, o dziele spadku, o zniesieniu współwłasności), akt własności ziemi, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • wypis z rejestru gruntów (z klauzulą, że jest podstawą wpisu do księgi wieczystej) wraz z mapą ewidencyjną (tzw. raport z mapy ewidencyjnej) - jeżeli zbywana jest cała nieruchomość objęta księgą wieczystą,
 • wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej) zbywanej działki lub działek, z klauzulą, że jest podstawą wpisu do księgi wieczystej - jeżeli zbywana jest jedna lub kilka działek spośród większej ilości działek wchodzących w skład księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy nastąpił podział geodezyjny,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo zaświadczenie o jego braku, lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych i darczyńców: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny (w przypadku osób będących w związku małżeńskim – także umowa majątkowa małżeńska – jeżeli była zawarta, orzeczenie sądu o rozdzielności majątkowej lub orzekające separację), nr dowodu osobistego lub paszportu, identyfikator podatkowy (PESEL albo NIP), adres zamieszkania i zameldowania,
 • dodatkowo, w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – numer KRS, REGON, NIP,
 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania działki,
 • nr rachunku bankowego sprzedającego, jeżeli zapłata ceny ma zostać dokonana na rachunek bankowy.

2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • odpis zwykły księgi wieczystej lub numer księgi prowadzonej w systemie informatycznym,
 • podstawa nabycia, na przykład: wypis aktu notarialnego obejmujący umowę nabycia lokalu (np. umowę sprzedaży, darowizny, o dział spadku, zniesienie współwłasności, dożywocie), prawomocne orzeczenie sądu na podstawie którego został nabyty lokal (np. o dziele spadku, o zniesieniu współwłasności), prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych i darczyńców: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny (w przypadku osób będących w związku małżeńskim – także umowa majątkowa małżeńska – jeżeli była zawarta, orzeczenie sądu o rozdzielności majątkowej lub orzekające separację), nr dowodu osobistego lub paszportu, identyfikator podatkowy (PESEL albo NIP), adres zamieszkania i zameldowania,
 • dodatkowo, w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – numer KRS, REGON, NIP,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr rachunku bankowego, jeżeli zapłata ceny ma zostać dokonana na rachunek bankowy,
 • zaświadczenie, kto jest zameldowany w lokalu albo zaświadczenie że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

3. SPRZEDAŻ I DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie spółdzielni o przysługiwaniu prawa do lokalu, o braku zaległości w opłatach na rzecz spółdzielni, czy spółdzielnia ma uregulowane prawo do nieruchomości, czy dla prawa do lokalu jest założona księga wieczysta,
 • podstawa nabycia, na przykład: przydział, umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wypis aktu notarialnego obejmujący umowę nabycia (np. umowę sprzedaży, darowizny, o dział spadku), prawomocne orzeczenie sądu na podstawie którego zostało nabyte spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (np. o dziele spadku, o podziale majątku wspólnego), prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • odpis zwykły księgi wieczystej lub numer księgi prowadzonej w systemie informatycznym, jeżeli księga wieczysta została założona,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych i darczyńców: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny (w przypadku osób będących w związku małżeńskim – także umowa majątkowa małżeńska – jeżeli była zawarta, orzeczenie sądu o rozdzielności majątkowej lub orzekające separację), nr dowodu osobistego lub paszportu, identyfikator podatkowy (PESEL albo NIP), adres zamieszkania i zameldowania,
 • dodatkowo, w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – numer KRS, REGON, NIP,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr rachunku bankowego, jeżeli zapłata ceny ma zostać dokonana na rachunek bankowy,
 • zaświadczenie, kto jest zameldowany w lokalu albo zaświadczenie że w lokalu nikt nie jest zameldowany.

4. TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament: imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania i zameldowania, data i miejsce urodzenia,
 • dane osoby powoływanej do spadku: imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia,
 • w przypadku zapisu windykacyjnego – także dokumenty dotyczące przedmiotu zapisu.

5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 • dane osobowe mocodawcy: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny (w przypadku osób będących w związku małżeńskim – także umowa majątkowa małżeńska – jeżeli była zawarta, orzeczenie sądu o rozdzielności majątkowej lub orzekające separację), nr dowodu osobistego lub paszportu, identyfikator podatkowy (PESEL albo NIP), adres zamieszkania i zameldowania,
 • dane osobowe pełnomocnika: imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania i zameldowania,
 • dodatkowo, w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – numer KRS i dane osobowe osób reprezentujących osobę prawną, REGON, NIP,
 • opis nieruchomości, najlepiej - odpis zwykły księgi wieczystej lub numer księgi prowadzonej w systemie informatycznym.

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA (jedynie osób zmarłych po dniu 1 lipca 1984 roku):

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • dokument zawierający numer Pesel zmarłego,
 • odpis zwykły księgi wieczystej lub numer księgi prowadzonej w systemie informatycznym, jeżeli zmarły był wpisany w księdze wpisany jako właściciel lub uprawniony z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków: imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania i zameldowania,
 • umowa majątkowa małżeńska – jeżeli wcześniej była zawarta,
 • dokumenty dotyczące nieruchomości, jeżeli małżonkowie są wspólnie właścicielami albo jeżeli chcą włączyć nieruchomość jednego z nich do majątku wspólnego.

8. PRZYDATNE INFORMACJE:

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące podatku od spadków i darowizn, wydane na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn jest konieczne, jeżeli zbywca nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, zasiedzenia, darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności - dokonanych po 1 stycznia 2007 roku, przy czym zaświadczenie jest zawsze wymagane odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia i zasiedzenia. Zaświadczenie jest wymagane niezależnie od tego, czy podatek został zapłacony, czy nie należy się, czy zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu.

RIN Katowice | KRN - Krajowa Rada Notarialna | Ogólnopolska wyszukiwarka notariuszy

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.